Statuten Skål International Limburg

06-05-2012

77766/SO

 

 

                                 STATUTENWIJZIGING VERENIGING

 

TOELICHTING: Let bij wijziging van statuten van een vereniging altijd op eventueel statutair vereiste goedkeuring. Subsidiegevers en de Belastingdienst (ingeval van rangschikking) stellen vaak ook eisen m.b.t. de inhoud van statuten. Toestemming is vereist in geval van koninklijke onderscheiding. Let ook op kerkelijk recht.

Zie voor formele eisen bij statutenwijziging artikel 2:43 BW (o.a. beperkingen in de bevoegdheid tot wijziging van bepaalde statutaire bepalingen)

Heden, negen mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Sijbrand Michiel Feikema, notaris te Castricum:

de heer Willem Eduard van Manen, geboren te Amersfoort op dertig augustus negentienhonderd zes en veertig, legitimatie: paspoort met nummer NS35K95J4, wonende te 2627 CE Delft, Zuideinde 204, gehuwd,

te dezen handelende als gevolmachtigde blijkens de na te noemen notulen, welke aan deze akte zijn gehecht, van de vereniging: SKAL CLUB LIMBURG, statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te 6212 NB Maastricht, Slavante 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 40204671,

hierna ook te noemen: de vereniging.

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaarde:

-      dat opeen april negentienhonderd negen en veertig de Skal Club Limburg is opgericht;

-      dat de statuten laatstelijk gedeeltelijk zijn gewijzigd, vastgesteld bij een akte op vijf september negentienhonderd vijf en zeventig verleden voor mr G.P.F. Broekman, destijds notaris te Bergen op Zoom

-      dat in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging gehouden te Epen op vijftien februari tweeduizend twaalf met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 van de statuten is besloten de naam en de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, op de wijze als hierna omschreven;

       een uittreksel uit de notulen van voormelde vergadering is aan deze akte gehecht.

ANNEXEN

-      notulen

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat hij thans ter uitvoering van dit besluit, de statuten van de vereniging gewijzigd vast stelt als volgt:

STATUTEN

Definities

Artikel 1

 1. Waar in deze statuten gesproken wordt over de AISC wordt bedoeld de Association Internationale des Skal Clubs.

2.    Waar in deze statuten gesproken wordt over Nationaal Comité wordt bedoeld:

       Skål International Nederland

 1. Waar in deze statuten gesproken wordt over President wordt bedoeld:     .

       voorzitter van de vereniging

Naam, Zetel en Duur

Artikel 2

 1. De vereniging draagt de naam: Skal International Limburg.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht
 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
 4. Het verenigingsjaar loopt van één (1) januari tot en met een en dertig (31) december.

Affiliaties

Artikel 3

 1. De vereniging is aangesloten bij de AISC.  De reglementen en statuten (laws en by-laws) van de AISC zijn eveneens van toepassing op de vereniging mits deze niet strijdig zijn met de Nederlandse Wetgeving. Om als vereniging aangesloten te zijn bij de AISC dient de vereniging minimaal vijftien (15) leden te tellen welke zijn genoemd in artikel 5 leden a en b.
 2. De vereniging is aangesloten bij het Nationaal Comité.

Doel

Artikel 4

De vereniging heeft ten doel:

1.   a.    het ontwikkelen, bevorderen en handhaven van vriendschap,samenwerking, onderling begrip en gemeenschappelijke doelstellingen tussen personen welke werkzaam zijn in de toeristische dienstverlening in de meest uitgebreide zin van het woord, zowel nationaal en internationaal..

       b.    het bevorderen van en het meewerken aan de beroepsontwikkeling van een ieder werkzaam in het toeristische bedrijfsleven  

       c.    Het bevorderen van een goede toeristische beroepsopleiding ten behoeve van jongeren.

2.    Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

       a.   het organiseren van regelmatige bijeenkomsten, lezingen en werkbezoeken aan toeristische ondernemingen

 1. overige acties en activiteiten welke het doel bevorderen.

Leden

Artikel 5

Leden van de vereniging zijn:

 1. Actieve leden. Actieve leden zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen welke een leidinggevende functie vervullen in het toeristische bedrijfsleven en voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals voorgeschreven in de statuten en reglementen van de AISC.
 2. Leden voor het Leven Een actief lid dat de leeftijd van vijf en vijftig (55) jaar heeft bereikt en welk zich volledig heeft teruggetrokken uit het toeristische bedrijfsleven kan, indien hij/zij tenminste drie jaar voor zijn/haar uittreding actief lid is geweest, als hij/zij dit wenst, het lidmaatschap voor het leven verkrijgen.
 3. Geassocieerde Leden. Geassocieerde leden zijn voormalige actieve leden, die na tenminste vijf (5) jaar actief lid te zijn geweest, maar vanwege verandering van werkkring of beroepsuitoefening niet meer voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals voorgeschreven in de statuten en reglementen van de AISC maar wel een verantwoordelijke positie uitoefenen in het toeristische bedrijfsleven. Geassocieerde leden hebben geen stemrecht en kunnen geen bestuursfuncties uitoefenen.
 4. Clubleden. Clubleden zijn leden die niet voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals voorgeschreven in de statuten en reglementen van de AISC maar wel actief zijn in het toeristische bedrijfsleven en naar het oordeel van de vereniging waardevol zijn voor de vereniging. Clubleden hebben geen stemrecht en kunnen geen bestuursfuncties uitoefenen.
 5. Het actieve lidmaatschap van de vereniging wordt alleen verkregen op uitnodiging van de vereniging. Alleen personen die voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals voorgeschreven in de statuten en reglementen van de AISC komen daarvoor in aanmerking. De voordracht voor het lidmaatschap dient te worden ondersteund door twee (2) leden, niet zijnde clubleden, welke tenminste twee (2) jaar lid zijn van de vereniging. De President en de secretaris van de vereniging mogen geen nieuwe leden voordragen.
 6. Clubleden treden toe op uitnodiging van het Bestuur of de algemene ledenvergadering van de vereniging. Het aantal clubleden is beperkt en wel tot vijf (5) leden of vijf (5) procent van het aantal leden waarbij het grootste aantal van toepassing is.

Toelating

Artikel 6

 1. Het actieve lidmaatschap van de vereniging wordt alleen verkregen op uitnodiging van de vereniging. Alleen personen die voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals voorgeschreven in de statuten en reglementen van de AISC komen daarvoor in aanmerking. De voordracht voor het lidmaatschap dient te worden ondersteund door twee (2) leden, niet zijnde clubleden, welke tenminste twee (2) jaar lid zijn van de vereniging. De President en de secretaris van de vereniging mogen geen nieuwe leden voordragen.
 2. Clubleden treden toe op uitnodiging van het Bestuur of de algemene ledenvergadering van de vereniging. Het aantal clubleden is beperkt en wel tot vijf (5) leden of vijf (5) procent van het aantal leden waarbij het grootste aantal van toepassing is.

Einde lidmaatschap

Artikel 7

 1. Het lidmaatschap eindigt:

       a.     door overlijden van het lid;

       b.     door ontbinding van een lid of liquidatie van een lid;

       c.    door opzegging door een lid;

       d.    door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen; wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

       e.    door ontzetting namens de vereniging. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en wel schriftelijk aan het adres van de secretaris van de vereniging, met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

       Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid, naar oordeel van het Bestuur, in redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het eerste lid van het vorige lid doet het lidmaatschap eerst eindigen op het einde van het kalenderjaar waarin is opgezegd.
 2. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
 4. Opzegging en ontzetting namens de vereniging geschieden door het Bestuur.
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid schriftelijk, met opgave van reden(en) in kennis gesteld. Binnen één maand na ontvangst van dit bericht staat betrokkene beroep open bij de eerstkomende Algemene Leden Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Ereleden

Artikel 8

De Algemene Leden Vergadering kan leden die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, de Skålbeweging en/of het toerisme in het algemeen benoemen tot erelid van de vereniging.. In bijzondere gevallen kunnen ook niet leden van de vereniging om dezelfde reden tot erelid worden benoemd. Benoemingen kunnen alleen plaats vinden met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben geen stemrecht.

Eretitel

Artikel 9

De Algemene Leden Vergadering kan de oud- en/of zittende President van de vereniging benoemen tot Erepresident. Benoeming kan alleen plaatsvinden met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 10

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging waarvan de hoogte op de Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van deze verplichting

Van nieuw tot de vereniging toetredende leden kan een éénmalige bijdrage worden gevraagd waarvan de hoogte telkenjare door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Bij gebreke van een vaststelling is het bedrag nihil.

Bestuur

Artikel 11

 1. Het Bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden die door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De President wordt in functie gekozen.
 2. De benoeming van de gekozen bestuursleden geschiedt uit één of meerdere voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als één of meerdere leden. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene Leden Vergadering medegedeeld. Een voordracht door de leden moet vóór aanvang van de Algemene Leden Vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
 3. Is er geen voordracht gemaakt dan is de Algemene Leden Vergadering vrij in

zijn keus.

 1. De gekozen bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar met maximaal twee keer drie jaar verlenging.        
 2. Tot de taken van het Bestuur behoren onder andere:

       a.    het vaststellen van het verenigingsbeleid;

       b.    optreden als uitvoerend orgaan namens de AISC;

       c.    toezien op het naleven van de AISC statuten en reglementen in Nederland;

       d.    draagt zorg voor de bekendheid en bijdragen aan het Florimond Volckaert Fonds van de AISC;

       e.    draagt zorg voor correcte aanmelding van nieuwe leden bij de AISC;

       f.     draagt zorg voor het uitdragen van de Skål gedachte, bekendheid en belangen in Nederland;

       g.    organiseert verenigingsevenementen.

Einde bestuurslidmaatschap - schorsing

Artikel 12

 1. Elk gekozen bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst -ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk gekozen bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; overeenkomstig het bepaalde in Artikel 11.3 van de statuten. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

       a.    door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

       b.    door het bedanken als bestuurslid.

Bestuursvergaderingen - Bestuursfuncties - Besluitvorming

Artikel 13

 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als door de President en door twee andere bestuursleden een vergadering wenselijk wordt geacht, met dien verstande dat het Bestuur minimaal twee maal per jaar vergadert. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
 2. De bijeenroeping van de vergaderingen geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een termijn van tenminste vijf dagen, de dag van oproeping en de dag van bijeenkomen niet meegerekend. Onder schriftelijk of geschrift worden in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijf dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
 3. De vergaderingen worden geleid door de President en bij diens afwezigheid door de secretaris/vice-president.

4.   Het Bestuur wijst uit zijn midden een vice-president, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

 1. Besluiten waarover een stemming noodzakelijk is worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de President.
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de President en secretaris worden ondertekend.
 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Vertegenwoordiging

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
 3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en/of werkgroepen, die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het Bestuur is -mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering- bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5.    Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering voor het besluiten tot:

       I.     Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen welke een bedrag of waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II. bepaalde;

       II.    a.    het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen;

              b.    het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

              c.    het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

              d.    het aangaan van dadingen;

              e.    het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

              f.       het sluiten van arbeidsovereenkomsten.

       Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

       a.    hetzij door het Bestuur;

       b.    hetzij door de President;

       c.    hetzij door twee andere bestuursleden.

Jaarverslag - Rekening en verantwoording

Artikel 15

 1. Het verenigingsjaar loopt van één (1) januari tot en met één en dertig (31) december.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het Bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Leden Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het Bestuur vorderen.
 4. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het Bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het Bestuur en brengt aan de Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

Algemene Leden Vergadering(en)

Artikel 16

 1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen de in artikel 15 lid 3 bedoelde termijn, wordt een Algemene Leden Vergadering -de jaarvergadering- gehouden.

       In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

       a.    het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

       b.    de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

       c.    voorziening in eventuele vacatures;

       d.    voorstellen van het Bestuur aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

       e.    voorstellen van de leden aangekondigd bij de oproeping Voorstellen van de leden dienen minimaal veertien (14) dagen vóór aanvang van de vergadering aangemeld te worden bij het Bestuur.

 1. Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.
 2. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vierde gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20.

Plaats, toegang en stemrecht

Artikel 17

 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden in een door het Bestuur te bepalen gemeente in Nederland.
 2. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden van de vereniging Geen toegang hebben geschorste leden met uitzondering van de vergadering waarin de schorsing wordt behandeld.
 3. Over toelating van anderen beslist het Bestuur

4.   Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst heeft één stem, behoudens de leden

       genoemd in artikel 5 c en d van deze statuten.

5.   Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten

       uitbrengen.Één lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.

Voorzitterschap - Notulen

Artikel 18

 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de President van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de President en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 2. Van het verhandelde in elke Algemene Leden Vergadering worden door de secretaris of een ander door de President daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de President en de notulist worden ondertekend. De inhoud van de notulen worden ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de Algemene Leden Vergadering

Artikel 19

 1. Het ter Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de President dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.

       Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 2. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 3. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen mee kunnen worden uitgebracht.

       Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

 1. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen dan is het verworpen.
 2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de President een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
 3. Een éénstemmig besluit van alle leden, mits schriftelijk, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Leden Vergadering.
 4. Zolang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping Algemene Leden Vergadering

Artikel 20

 1. De Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur

       De oproeping geschiedt schriftelijk. Onder schriftelijk of geschrift worden in deze statuten verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien (14) dagen.

 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 9.

Statutenwijziging

Artikel 21

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld, behoudens het bepaalde in artikel 19 lid 9.
 2. Zij die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

       Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.

 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een Algemene Ledenvergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken, doch niet eerder dan tien (10) dagen daarna een tweede Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 22

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. Over de bestemming van een na de vereffening overblijvend batig saldo beslist de Algemene Leden Vergadering tegelijk met het besluit tot ontbinding, met dien verstande dat de bestemming slechts hetzelfde doel kan betreffen zoals vermeld in artikel 3 van deze statuten.

Huishoudelijk reglement

Artikel 23

 1. De Algemene Leden Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Slot van de akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is in minuut verleden te Castricum op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.